Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Voorwoord

Goed onderwijs, tevreden medewerkers, financieel gezond

De vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft een naar tevredenheid stemmend jaar achter de rug. De stijging van het aantal geslaagden is dubbel zo groot als de landelijke stijging, uit onderzoek blijkt dat onze medewerkers met een 8,2 zeer tevreden zijn over hun werk, en we schrijven zwarte cijfers.

Onderwijsresultaten uitstekend

De slaagpercentages zijn voor alle opleidingen gestegen. Alle OMO-opleidingen samen scoorden gemiddeld weer boven het landelijk gemiddelde. De stijging van het aantal geslaagden, plus 3,4% ten opzichte van 2012, is ruim dubbel zo hoog als de landelijke stijging van 1,6%. Dat is een prachtig resultaat, zeker afgezet tegen de verscherpte exameneisen. Tegelijkertijd realiseren wij ons heel goed dat dit ‘slechts’ het slaagpercentage is; dit zegt niets over bijvoorbeeld de doorstroom naar de eindexamenklassen. De gegevens daarover geven echter geen aanleiding tot zorg. Daarnaast laat onze interne analyse zien dat vrijwel alle scholen van de vereniging binnen de bandbreedte zitten van maximaal 0,5 punt verschil tussen het schoolexamen en het centraal schriftelijk eindexamen.

Het aantal aangepaste toezichtarrangementen is in 2013 gedaald. Dat is positief, maar het kan en moet nog beter. De betreffende scholen werken hard aan verbetering. Binnen de vereniging wordt bovendien nog nadrukkelijker stilgestaan bij het delen van aanwezige kennis over onderwijskwaliteit. Het is een goede ontwikkeling dat de metingen van de inspectie dynamischer zijn geworden, met inachtneming van zaken als soliditeit van voorgenomen verbetermaatregelen en de samenstelling en ontwikkeling van het leerlingenbestand. Dit doet meer recht aan de situatie en kwaliteiten van elke afzonderlijke school.

Passend Onderwijs

De naderende invoering van passend onderwijs in 2014, onderwijs dat past voor elke leerling, is ook voor de OMO-scholen een gedegen uitdaging die zorgen met zich meebrengt. De invoering gaat immers gepaard met forse bezuinigingen. De invoering raakt bovendien onze docenten, die meer dan voorheen te maken kunnen krijgen met zorgkinderen. In 2013 is veel voorbereidend werk verzet. Groot voordeel is dat het samenwerkingsverband Helmond-Peelland, met daarbinnen een aantal OMO-scholen, een landelijke pioniersrol vervult. Het samenwerkingsverband is al in augustus 2013 gestart met passend onderwijs. Dit levert veel kennis op waar andere samenwerkingsverbanden in onze regio van kunnen profiteren.  

Hoge werktevredenheid

Met een gemiddelde score van 8,2 op het aspect algemene tevredenheid over het werk is het duidelijk dat de medewerkers van de OMO-scholen zeer tevreden zijn over hun werk. Op bijna alle onderzoeksaspecten scoren we tenminste gelijk of hoger dan de landelijke benchmark. Dit is een resultaat waar we met recht trots op zijn. De gesprekken met de sociale partners zijn bovendien constructief en gaan over waar het echt om draait: het realiseren van moderne arbeidsvoorwaarden ter verbetering en ondersteuning van het onderwijs, die het mogelijk maken voor docenten om hun eigen werk optimaal te kunnen inrichten.

Lerende organisatie

Binnen de vereniging verwachten we van docenten dat zij werken aan hun ontwikkeling. Dat kan door een training of opleiding te volgen, maar even zo goed door met collega’s te reflecteren op elkaars werk, of door kennis te delen met collega’s van binnen en buiten de school. In 2013 zijn verschillende initiatieven opgestart of doorontwikkeld om collega’s hierbij te ondersteunen. Zo wordt inmiddels een aantal keer per jaar een ‘Meesterlijke ontmoeting’ georganiseerd. Daarbij organiseren collega’s van de vereniging voor elkaar bijeenkomsten met een thema dat aansluit bij één of meerdere vakken, met interessante sprekers uit de wetenschap en inspirerende activiteiten. De bijeenkomsten zijn een groot succes en benadrukken de grote rijkdom aan kennis die binnen de vereniging aanwezig is. Kennis waar eenieder zijn voordeel mee kan doen. 

In 2013 zijn bovendien de voorbereidingen gestart voor ‘Script!’, een initiatief waarmee we praktijkrelevant onderzoek van docenten en studenten toegankelijk maken voor alle betrokkenen bij het voortgezet onderwijs. De basis van ‘Script!’ is een online omgeving waar alle onderzoeken, samenvattende artikelen en bijbehorende presentaties bekeken kunnen worden. 

Docentenpopulatie in balans

Voor Ons Middelbaar Onderwijs, waar de helft van de collega’s 50 jaar of ouder is, ontstaat door de verschuiving van de pensioenleeftijd het risico dat er geen nieuwe aanwas van jonge docenten meer komt. Een goede balans van ervaren docenten en jonge docenten is belangrijk. Maar wat gebeurt er over een aantal jaren, als een groot deel tegelijk met pensioen gaat? Om kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven bieden zijn docenten nodig die slim gebruik maken van al bestaande kennis en een concrete link kunnen leggen naar de praktijk, én docenten die nieuwe kennis creëren samen met hun leerlingen. Er komt nu te weinig aanwas vanuit de lerarenuniversiteiten, waardoor een tekort dreigt. 

In 2013 hebben we het standpunt ingenomen dat alle scholen binnen de vereniging zich gaan kwalificeren om opleidingsschool te worden. Uit de ervaringen met de reeds bestaande opleidingsscholen blijkt dat opleiden in de school vele gunstige neveneffecten heeft. Een bijdrage leveren aan de lerarenopleiding bevordert een lerende cultuur op de scholen. Bovendien komen zittende personeelsleden zo in aanraking met praktijkonderzoek en onderwijsvernieuwingen waar zij direct hun voordeel mee kunnen doen.

Financieel resultaat 2013 onverwacht hoog

Het resultaat voor 2013 uit de reguliere bedrijfsvoering bedraagt circa 3,6 miljoen euro negatief, 4,9 miljoen euro minder dan was begroot, ofwel 1,0 %. Vanwege twee onverwachte gunstige ontwikkelingen in 2013 is het uiteindelijke financiële resultaat over 2013 een stuk hoger dan voorzien. Dat geldt overigens voor de hele VO-sector in Nederland. Aangezien deze gelden niet meer in 2013 besteed konden worden, is besloten dat scholen in de komende jaren extra middelen kunnen inzetten voor het onderwijs. Het meerjarenbeleid van iedere school wordt hierop aangepast.

Tot slot

Terugkijkend op 2013 kunnen we concluderen dat de onderwijsresultaten uitstekend zijn, dat de medewerkers tevreden zijn over hun werk en dat de vereniging financieel gezond is. Een prima resultaat waar we met elkaar hard aan hebben gewerkt en dat vertrouwen biedt in de toekomst.

Raad van bestuur vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Eugène Bernard
Pieter Hendrikse

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)