Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Kennisnetwerken

Kennisdeling via netwerken is een van de prioriteiten in de beleidsagenda van Koers 2016. Als je bij een OMO-school werkt, word je gestimuleerd om je professionaliteit verder te ontwikkelen. Niet alleen langs de formele weg door opleidingen en trainingen, maar juist ook via informeel leren. De kennisnetwerken geven vorm aan de ambitie: 

  1. dat in onze kennisintensieve organisatie, met zo’n 7.000 hoogopgeleide professionals, maximaal gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis en ervaringen;
  2. dat kennisdelen niet iets is dat je ‘ernaast’ doet, maar als een rode draad door je dagelijks werk loopt. Informeel leren via kennisnetwerken kun je prima combineren met je uren voor de klas.

Uitgangpunt hierbij is dat de docent zelf, in overleg met leidinggevende en collega’s, kennisdeling zo invult dat het een logisch onderdeel vormt van het dagelijks werk. 

Voortgang

De vorming van kennisnetwerken vordert, maar te langzaam. Er is een groeiend aantal netwerken rondom specifieke thema’s, rondom functies/rollen en rondom schoolvakken. Eind 2013 waren er 24 kennisnetwerken daadwerkelijk actief; het merendeel daarvan functie- of themagerelateerd. Daarnaast zijn er 15 netwerken-in-oprichting; de meeste daarvan zijn vakgerelateerd.

Stimuleringsactiviteiten in 2013

In 2013 zijn verschillende ondersteunende activiteiten ontwikkeld of voortgezet om bij te dragen aan de vorming en de kwaliteit van duurzame netwerken. Onder andere:

  • Hulp is geboden aan bestaande en nieuwe netwerkaanvoerders; 

  • Er hebben aanvoerdersbijeenkomsten plaatsgevonden om ervaringen en tips uit te wisselen;

  • De eerste Meesterlijke Ontmoeting (‘Floreren met Coderen’) heeft in oktober 2013 plaatsgevonden, voor docenten wiskunde en informatica. Elke bijeenkomst heeft een thema dat aansluit bij één of meerdere vakken, met sprekers uit de wetenschap of het bedrijfsleven en een praktisch gedeelte. Doel van de meesterlijke Ontmoetingen is om de docenten intellectueel te fêteren, te inspireren en op andere didactisch niveau, het nut van kennisdeling te ervaren, en de basis te leggen voor de verdere (online) kennisdeling door het jaar heen. Vanwege het succes krijgen de Meesterlijke ontmoetingen in 2014 een vervolg;

  • In de pilot ‘Netwerkleren erkend’ is onderzocht of en zo ja hoe het valideren van deelname aan kennisnetwerken in Registerleraar kan bijdragen aan formele erkenning van de waarde van de kennisnetwerken, en zo een stimulerend effect kan hebben op kennisdeling en deelname aan kennisnetwerken. De effecten worden begin 2014 geëvalueerd; 

  • Het aspect ‘professionaliteit’ is toegevoegd aan de gesprekscyclus binnen de vereniging als functionerings- en beoordelingsaspect; 

  • De eerste verenigingsbrede netwerkbijeenkomst voor middenmanagers heeft plaatsgevonden. Dit initiatief krijgt een vervolg in 2014.

Onderzoek

In het voorjaar van 2013 zijn door de Open Universiteit diepte-interviews afgenomen over de belemmeringen en de kansen voor het delen van kennis via kennisnetwerken. De resultaten uit dit onderzoek worden gebruikt om het beleid en de uitvoering van kennisnetwerken verder aan te scherpen in overleg met de rectoren/directeuren.

Daarnaast heeft in mei 2013 een onderzoek plaatsgevonden naar de communicatie rondom de kennisnetwerken. Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat, om medewerkers verenigingsbreed te informeren, enthousiasmeren en tot actie over te halen m.b.t. de kennisnetwerken, blijvend aandacht en inspanning vereist is vanuit de scholen. Er zijn praktische aanbevelingen geformuleerd voor verbetering van communicatie rondom kennisnetwerken. 

Aandachtspunten

De ervaringen in 2013 laten zien dat men van goede wil is en het nut van kennisdeling inziet, maar dat zowel de aanvoerders als de leden van vaknetwerken nog aarzelend in actie komen. Gebrek aan tijd en compensatie wordt vaak genoemd als reden daarvoor. Echter, ook als er wel sprake is van compensatie in uren, blijft het lastig om het werk zo te organiseren dat er ruimte is voor kennisdeling. Aandacht en ruimte op school en stimulans door schoolleiders kan hierin het verschil maken. Verder blijft het bevorderen van leervitaliteit en een lerende cultuur op school een prioriteit, mede ingegeven door de beleidsdoelstellingen uit Koers 2016 met betrekking tot professionalisering en kennisdeling. Verder kunnen de mogelijkheden om formeel leren en informeel leren met elkaar te verbinden nog meer worden benut. 

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)