Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Ontwikkeling kengetallen

Het onderstaande overzicht geeft een samenvatting van de financiële situatie van de organisatie op dit moment en in 2017. Als referentiekader zijn de meeste recente interne en externe criteria gebruikt.


Tabel 8: Ontwikkeling kengetallen

Weerstandsvermogen

De vereniging OMO als totaal wordt gestuurd op solvabiliteit en daaruit afgeleid het weerstandsvermogen. Als ondergrens voor de solvabiliteit geldt 30%, bij gelijke blijvende omstandigheden is de daaruit afgeleide streefwaarde van het weerstandsvermogen 14%. De begrotingsresultaten hebben een positieve invloed op de omvang van het weerstandsvermogen. Ultimo 2013 bedraagt de totale omvang van het eigen vermogen  117,2 miljoen euro. Daarmee komst het totale weerstandsvermogen uit op 23%. Eind 2017 bedraagt het verwachte weerstandsvermogen 24%. Dit is hoger dan de interne streefwaarde van 14%. 

Er zijn vier scholen met een weerstandsvermogen onder de minimumwaarde van 5%. In hun afzonderlijke begrotingen hebben de betreffende schoolleidingen maatregelen opgenomen om in de begrotingsperiode boven de minimumwaarde uit te komen.

Financiële buffer

Binnen OMO wordt niet gestuurd op de financiële buffer. De verwachting is dat deze beperkt zal stijgen, tot aan de signaleringsgrens van de onderwijsinspectie van 0%.

Solvabiliteit

Binnen de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs wordt gestuurd op solvabiliteit. De verwachting is dat de solvabiliteitspositie van de organisatie in de komende jaren zal verminderen door met name de ontwikkelingen op het gebied van doordecentralisatie. Met inmiddels 13 gemeenten heeft OMO een doordecentralisatiecontract afgesloten, waarmee de verantwoordelijkheid voor de financiering van (vooral grootschalige) bouwprojecten is overgenomen. OMO wordt economisch eigenaar van deze gebouwen, waardoor de hoeveelheid activa en daarmee het balanstotaal toenemen. Aangezien de bouwprojecten hoofdzakelijk (zullen) worden gefinancierd met langlopende externe kredieten zal het eigen vermogen relatief gezien dalen ten opzichte van het totale vermogen en daarmee ook de solvabiliteit.  

Gezien het voorgaande is de verwachting dat de opbouw van het vermogen in 2017 er als volgt gaat uitzien:

 Opbouw vermogen2013 2017 
      
 Eigen vermogen40% 32% 
 Voorzieningen10% 8% 
 Langlopende schulden13% 40% 
 Kortlopende schulden37% 20% 
      
 Totaal100% 100% 
      

Tabel 9: Opbouw vermogen

Het ministerie van OCW hanteert voor de solvabiliteit een signalerings-ondergrens van 30%. De verwachting is dat deze ratio voor OMO in 2017 uitkomt op (30% + 7% =) 37%. Dit is boven de ondergrens van 30%.

Rentabiliteit

Op basis van de vastgestelde begroting 2014-2017 komt de gemiddelde rentabiliteit in de driejaars periode 2015-2017 uit op 0,3%. Hierbij is echter nog maar beperkt rekening gehouden met de inzet van de incidentele meevaller die eind 2013 is ontvangen. Het uitgangspunt is dat deze meevaller in de komende begrotingsronde wel wordt ingezet. Dit zal dan tot uitdrukking komen in de begroting 2015-2018.

Liquiditeit

Binnen OMO wordt niet expliciet gestuurd op liquiditeit. Via periodieke, gedetailleerde  prognoses wordt de liquiditeit van de organisatie echter wel nauwgezet gevolgd. Als signaleringsgrens hanteert het ministerie van OCW een minimumwaarde van 0,75. Een dergelijke minimumwaarde lijkt voor OMO onnodig hoog. Er lijkt hierbij bijvoorbeeld geen rekening te zijn gehouden met de mogelijkheid die het schatkistbankieren biedt om 10% van de publieke jaaromzet negatief te mogen staan. OMO hanteert daarom vooralsnog een eigen minimumwaarde van 0,40.

Belangrijk element van de liquiditeit is de rekeningcourant (banksaldo). In onderstaande grafiek is het verwachte verloop hiervan weergegeven. Hierbij is rekening gehouden met het aantrekken van twee leningen van 35 miljoen euro, één in het najaar van 2014 en één in het najaar van 2015.

Grafiek 15: Verwacht verloop rekeningcourant 2014-2017

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)