Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Verslag raad van toezicht

In het licht van good governance en de wet Goed Onderwijs Goed Bestuur moeten toezicht en verantwoording goed zijn verankerd in de organisatiestructuur. Binnen de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs vormt de raad van toezicht het intern toezicht op de raad van bestuur.

De raad van toezicht is een onafhankelijk orgaan binnen Ons Middelbaar Onderwijs. De samenstelling, benoeming, taak, wijze van vergadering en de wijze van besluitvorming is vastgelegd in de statuten. De taak van de raad van toezicht behelst in ieder geval integraal toezicht houden, sparringpartner zijn voor de raad van bestuur, alsmede de rol van werkgever vervullen voor de raad van bestuur. Dit betekent dat de raad van toezicht geen begrenzingen kent ten aanzien van de aspecten en domeinen die zij in overweging neemt.  

Tevens staat de raad van toezicht de bestuurder met raad terzijde en fungeert de raad van toezicht als klankbord. De leden van de raad van toezicht signaleren trends in de maatschappij die voor het beleid van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs van belang zijn.

Samenstelling

In de ledenraadvergadering van 20 juni 2013 zijn mevrouw Barbara Snijder en de heer Frank Verhoeven, beiden op basis van coöptatie, benoemd voor een periode van drie jaar. Barbara Snijder heeft plaatsgenomen in de raad van toezicht met ingang van 1 september 2013. Zij zal de heer Jan Bouwens, die gedurende het schooljaar 2013-2014 wegens werkzaamheden in het buitenland niet beschikbaar is, vervangen. Zij is echter tevens en vooral benoemd om mevrouw Elies Lemkes op te volgen die per 1 september 2014 af zal treden. Frank Verhoeven volgt per 1 februari 2014 de heer Hans Huijbers op.

Onderstaand overzicht geeft de samenstelling weer per 31 december 2013.

Tabel 11: Samenstelling raad van toezicht 

Verantwoording aan de ledenraad 

Op 20 juni 2013 heeft de ledenraadvergadering plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering zijn de personele wijzigingen in de raad van toezicht geformaliseerd. Daarnaast is verantwoording afgelegd over het verslagjaar 2012. Er is gesproken over de leerlingen en het onderwijsproces, leerlingenaantallen en de examenresultaten. Met betrekking tot het personeel zijn het werkplezieronderzoek, de functiemix en de positie van de docent in het onderwijsproces besproken. Eveneens is stilgestaan bij de  kennisnetwerken, het opleiden in de school en het project krachtig meesterschap. In het kader van de bedrijfsvoering zijn het exploitatieresultaat, de financiële situatie, de liquiditeitspositie en de huisvesting besproken. De ledenraad heeft het jaarverslag goedgekeurd, onder voorbehoud van een goedkeurende accountantsverklaring. Ten tijde van de vergadering was er namelijk nog geen absolute zekerheid over de invulling van de financieringsbehoefte in de nabije toekomst, waardoor de goedkeurende verklaring nog niet kon worden afgegeven.  

Binnen een week is de goedkeurende verklaring echter alsnog afgegeven, waarmee het voorbehoud is komen te vervallen en het jaarverslag definitief is goedgekeurd door de ledenraad. 

Thema’s

In het afgelopen verslagjaar zijn in de vergaderingen van de raad van toezicht onder andere de onderstaande thema’s behandeld.

Identiteit

De raad van bestuur is sinds enkele jaren in gesprek met de schoolleiders over zingeving en goed onderwijs.  De raad van toezicht volgt de vorderingen die in dit proces worden gemaakt.  

Jaarverslag en jaarrekening 2012

Na bespreking van het jaarverslag en de jaarrekening 2012 is de raad van bestuur decharge verleend over het jaar 2012. Daarbij is waardering uitgesproken voor de resultaten.

Liquiditeitspositie

Ons Middelbaar Onderwijs maakt sinds het voorjaar van 2012 gebruik van schatkistbankieren bij het ministerie van Financiën. De raad van bestuur is sinds het najaar van 2012 zeer intensief met de ministeries van Financiën en OCW in gesprek geweest om te komen tot vaste financiering binnen de gemaakte afspraken. Op basis van tussentijds gewijzigde regelgeving bleek dit plotseling niet meer mogelijk. Met een tijdelijke kredietfaciliteit van het ministerie van Financiën heeft de raad van bestuur in 2013 tijd gekregen om met behulp van een (duurdere) commerciële partij tot een vaste financiering te komen. Dit zal naar verwachting in het voorjaar van 2014 zijn beslag krijgen.

Dit thema is bij iedere vergadering van zowel de auditcommissie als de voltallige raad van toezicht nadrukkelijk aan de orde gekomen. Geconcludeerd kan worden dat de raad van bestuur op een adequate wijze heeft gereageerd op de onvoorziene ontwikkelingen in de afgelopen periode.

Koers 2016

De follow-up van het document Koers 2016, Ons Middelbaar Onderwijs sinds 1916 inclusief het daaraan gerelateerde werkprogramma worden gevolgd. De effecten van het beleid worden gemonitord, zodat bijstelling telkens mogelijk is. Het afgelopen jaar is meer specifiek stilgestaan bij de speerpunten 2014. 

Onderwijs

Het verbeteren van het onderwijs krijgt onverminderd de prioriteit. Dit gebeurt in samenhang met goed werkgeverschap. Goede docenten vormen immers de kern van elke schoolorganisatie. Het beleid van de raad van bestuur, welke gericht is op het creëren van een goede werkomgeving voor docenten, wordt onderschreven. Daarnaast wordt ingezet op voldoende academisch opgeleide docenten en op universitaire lerarenopleidingen.  Over de kwaliteit van het onderwijs en toezicht is een extra bijeenkomst geweest. Tijdens de bijeenkomst zijn twee onderwerpen aan bod gekomen: kwaliteitszorg en governance. 

Onderwijsopbrengsten en leerlingenaantallen

In nagenoeg iedere vergadering van de raad van toezicht is stilgestaan bij de onderwijsopbrengsten en de leerlingaantallen. Geconstateerd is dat in de scholen het urgentiebesef voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs is gegroeid. Op enkele scholen zijn de benodigde acties uitgezet die leiden tot verbetering van de onderwijsopbrengsten. 

De slagingspercentages 2012 in het vwo zijn niet voldoende, maar tonen een significante verbetering. Vanuit het nieuwe toezichtkader van de inspectie beschikt de organisatie tegenwoordig sneller over de basisinformatie, waardoor sneller bijgestuurd kan worden. 

Beleidsagenda 2014

De raad van toezicht heeft ingestemd met de beleidsagenda voor 2014.  

Zelfevaluatie raad van toezicht

De raad van toezicht heeft het eigen functioneren geëvalueerd. Gebleken is dat de zittingstermijn van maximaal twee maal een periode van drie jaar als relatief kort wordt beschouwd. Naar aanleiding hiervan is een statutenwijziging in voorbereiding, hetgeen een verlenging van de zittingstermijn van drie naar vier jaar zal betekenen. 

Werktevredenheidsonderzoek

De rapportage over het werktevredenheidsonderzoek, dat onder het personeel is gehouden, toont een goed resultaat. Het onderzoek krijgt een vervolg en ook dit resultaat zal te zijner tijd besproken worden. 

Rapport commissie Behoorlijk bestuur – Reactie zaak Amarantis

Naar aanleiding van de zaak Amarantis is wetgeving aangescherpt en is de discussie over good governance op nationaal niveau gevoerd. Het in het verslagjaar verschenen rapport is besproken. Vastgesteld is dat de interne werkwijze in lijn ligt met de aanbevelingen van het rapport.

Schoolprestaties

Aan de hand van de managementmonitor volgt de raad van bestuur de schoolprestaties van de scholen en bespreekt deze periodiek met iedere afzonderlijke schoolleiding. Dat is een goede ontwikkeling en kan de prestaties enkel ten goede komen. Positief hierbij is dat de prestaties niet alleen worden gemeten op basis van financiële indicatoren, maar dat juist ook niet-financiële indicatoren, zoals examenresultaten en doorstroomgegevens zijn opgenomen.

Overige onderwerpen

Behalve bovenstaande onderwerpen zijn onder meer de volgende onderwerpen besproken: maatschappelijke tendensen waar de sector mee te maken heeft, de herschikking van het onderwijs in enkele regio’s en de benoeming van nieuwe rectoren.

Auditcommissie

De auditcommissie wordt gevormd door enkele leden van de raad van toezicht zelf. De focus van de auditcommissie ligt op vooral financieel getinte onderwerpen zoals de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële informatieverschaffing door de raad van bestuur en de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de accountant.

In het verslagjaar is de auditcommissie vier keer bij elkaar gekomen. Er is stilgestaan bij het traject om te komen tot vaste financiering, de financiële kaders, het jaarverslag en accountantsverslag 2012, de meerjarenbegroting 2013-2016, kwartaalrapportages over 2013 en de managementletter 2013. Tot slot wordt in iedere vergadering aandacht besteed aan de (financieel) minder presterende OMO-scholen en worden sinds 2013 alle bouwafrekeningen met de auditcommissie gedeeld. 

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)