Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Verslag ledenraad

De ledenraad is een onafhankelijk orgaan binnen de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De samenstelling, taak, wijze van vergadering en de wijze van besluitvorming is vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. De taak van de ledenraad omvat de controle en toezicht op het functioneren van de raad van toezicht, de besluitvorming over de benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de raad van toezicht, goedkeuring van het door de raad van toezicht voorgelegde jaarverslag en jaarrekening van de vereniging en de goedkeuring van voorstellen tot statutenwijziging, omzetting en ontbinding van de vereniging.1 

Samenstelling

De ledenraad bestaat uit afgevaardigden van de raden van advies en ouders van OMO leerlingen. Leden van de raad van advies worden gevraagd en benoemd op basis van zowel achtergrond en ervaring als persoonlijke eigenschappen en competenties. Op deze wijze is een stuk maatschappelijke participatie binnen de school en de vereniging gewaarborgd. Personeelsleden, leerlingen en leden van de medezeggenschapsorganen kunnen niet plaatsnemen in de raden van advies. 

De ledenraad kent twee (technisch) voorzitters. Zij behoren niet tot de ledenraad zelf, de raad van bestuur en/of de raad van toezicht. Beide zijn in de ledenraadvergadering van 8 november 2011 benoemd voor een periode van 3 jaar. Het zijn:

 

Tabel 10: Voorzitters ledenraad 

Regionale bijeenkomsten

Voor de raden van advies hebben er twee regionale bijeenkomsten plaatsgevonden op 15 april en 22 april 2013. Op deze bijeenkomsten heeft de raad van bestuur enkele actuele onderwerpen toegelicht zoals het regeerakkoord, de code goed onderwijs, goed bestuur, huisvesting en doordecentralisatie. Ook is er gesproken over de wijze waarop kennisdeling plaats kan vinden tussen de raden van advies onderling, maar ook met de raad van bestuur. Een kennisnetwerk voor de raden van advies lijkt hier een mogelijkheid te bieden. 

In het verslagjaar is er een kennisnetwerk opgezet. Hier kunnen stukken worden gedeeld met elkaar en kan er een discussie ontstaan tussen de leden onderling.

De ledenraad vergadering

Op 20 juni 2013 heeft de ledenraad vergadering plaats gevonden. Tijdens deze vergadering is mevrouw Barbara Snijder benoemd per 1 september 2013. Zij vervangt de heer Jan Bouwens tijdens zijn afwezigheid en zal daarna mevrouw Elies Lemkes opvolgen per 1 september 2014. De heer Frank Verhoeven is benoemd per 1 februari 2014 en volgt daarmee de heer Hans Huijbers op.2 

Daarnaast heeft de raad van toezicht verantwoording afgelegd over het verslagjaar 2012. Er is gesproken over de leerlingenaantallen en de examenresultaten. Met betrekking tot het personeel is het werkplezier onderzoek, de functiemix en de positie van de docent in het onderwijsproces besproken. Ook is stilgestaan bij de start van de kennisnetwerken, het opleiden in de school en het project krachtig meesterschap. In het kader van de bedrijfsvoering zijn het exploitatieresultaat, de financiële situatie, de liquiditeitspositie en de huisvesting besproken. 

Door onvoorziene ontwikkelingen omtrent de financiering heeft de accountant voorafgaand aan de ledenraadvergadering geen goedkeurende verklaring kunnen afgeven bij het jaarverslag. Zodoende heeft de ledenraad het jaarverslag goedgekeurd onder voorbehoud van de goedkeurende verklaring van de accountant. Enkele dagen na de vergadering is de verklaring van de accountant afgegeven en daarmee is het jaarverslag 2012 alsnog door de ledenraad goedgekeurd. 

1Artikel 9 Statuten Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. 
2Zie voor de volledige samenstelling van de raad van toezicht het verslag van de raad van toezicht. 

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)