Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 8 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Ledenraad en regionale bijeenkomsten raden van advies

Ons Middelbaar Onderwijs blijft doelbewust kiezen voor de vereniging als rechtsvorm. Via de ledenraad wordt de participatie van de samenleving versterkt en ontstaat er een gekwalificeerde oppositie.

Interne beheersing en toezicht

In 2013 zijn onderdelen van de administratieve organisatie beoordeeld en de maatregelen van interne controle die daarin verweven zijn.

Verslag ledenraad

De ledenraad is een onafhankelijk orgaan binnen de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De samenstelling, taak, wijze van vergadering en de wijze van besluitvorming is vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.

Verslag raad van toezicht

In het licht van good governance en de wet Goed Onderwijs Goed Bestuur moeten toezicht en verantwoording goed zijn verankerd in de organisatiestructuur.

Verslag gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Op het niveau van de vereniging is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld die instemming- en adviesbevoegdheid heeft op bovenschoolse zaken.

BIJLAGE 4. ORGANISATIE ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

De vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kent drie organen: de ledenraad, de raad van toezicht en de raad van bestuur. In een schema zijn de onderlinge samenhangen weergegeven.

BIJLAGE 5. HONORARIUM EXTERNE ACCOUNTANT

In het verslagjaar zijn de volgende honoraria van Deloitte ten laste gebracht van de Ons Middelbaar Onderwijs, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:328a BW:

Controleverklaring

Controleverklaring accountant

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)