Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Academische opleidingsscholen

Een academische opleidingsschool (AOS) is een samenwerkingsverband tussen één of meer lerarenopleidingen en een groep scholen die aanstaande leraren opleidt. Binnen de opleidingsroute van de academische opleidingsschool neemt het leren in de praktijk een prominente plaats in. De scholen begeleiden dit leren in de praktijk door coaching en praktijktheorie, terwijl de lerarenopleiding dit leren ondersteunt vanuit bredere theorievorming voor verdieping en inspiratie. De opleidingsroute wordt in een academische opleidingsschool gekoppeld aan het leren doen van praktijk relevant onderzoek door studenten. Verder is de academische opleidingsschool gericht op versterking van de schoolontwikkeling door praktijkrelevant onderzoek door docenten. Daarnaast worden startende docenten begeleid, wat een begin is van doorlopende professionalisering van docenten.

De functie van de academische opleidingsscholen gaat dus verder dan het bijdragen aan de strikte opleidingsdoelen:

 • primaire taak blijft om in samenwerking met de lerarenopleidingen studenten van de lerarenopleiding voor een groot gedeelte van hun studie (40%) op te leiden in de authentieke schoolomgeving;
 • studenten leren ook schoolgebonden onderzoek te doen;
 • extra taakstelling is dat docenten van de scholen ook gestimuleerd worden om zelf onderzoek te doen;
 • de ontwikkeling van de school wordt bevorderd door een op schoolinnovatie gerichte onderzoeksagenda;
 • begeleiding van beginnende docenten;
 • de doorlopende professionalisering van docenten (post-initieel onderwijs).

Academische opleidingsscholen zijn door het ministerie van OCW erkend. Ons Middelbaar Onderwijs participeert in drie academische opleidingsscholen:

 • AOS-West-Brabant in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam, Fontys Lerarenopleiding Tilburg en de Universitaire Lerarenopleiding Tilburg;
 • AOS-Tilburg in samenwerking met Fontys Lerarenopleiding Tilburg en de Universitaire Lerarenopleiding Tilburg;
 • AOS-Oost-Brabant in samenwerking met Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Eindhoven School of Education, Radboud Docenten Academie en ILS-Han. 

De raad van bestuur heeft het standpunt ingenomen dat alle scholen van de vereniging zich op termijn kwalificeren om opleidingsschool te worden. Uit de ervaringen met de reeds bestaande opleidingsscholen blijkt dat opleiden in de school  gunstige neveneffecten heeft voor de schoolontwikkeling. Een bijdrage leveren aan de lerarenopleiding bevordert bovendien een lerende cultuur op de scholen. Daarnaast  komen zittende personeelsleden zo in aanraking met praktijkonderzoek en onderwijsvernieuwingen waar zij direct hun voordeel mee kunnen doen.

De AOS’en versterkten in het verslagjaar hun focus op een doorlopende professionalisering van docenten. Deze tendens werd gestimuleerd door een drietal regelingen van het ministerie van OCW:

 • Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen: scholen en lerarenopleidingen moeten hun samenwerking verdiepen door aandacht te schenken aan de thema’s ouderbetrokkenheid, opbrengstgericht werken, omgaan met verschillen, tegengaan pestgedrag en begeleiding van beginnende docenten na afstuderen;
 • Begeleiding startende docenten: De doelen van dit project zijn dat beginnende leraren hun professionaliteit vergroten en minder snel uitvallen. Dit project heeft naar verwachting een gunstig effect op leerprestaties in de klas. Bovendien is aangetoond dat intensievere coaching en begeleiding vanaf het begin, de kans op uitval verkleinen.
 • Professionele leergemeenschappen: in essentie wil dit project docenten stimuleren samen te werken om hun eigen vakonderwijs te verbeteren of een voor hun onderwijs relevant probleem aan te pakken. 

Het project Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen: de handschoen werd opgepakt door de drie AOS’en en de drie ingediende projectvoorstellen zijn door OCW gehonoreerd. De projectuitvoering wordt begeleid door ‘School aan Zet’. Wetenschappelijk wordt dit project gemonitord door de Universiteit van Utrecht. 

Het project Professionele leergemeenschappen: dit is door de universitaire partners (ESoE en ULT als penvoerders) in samenspraak met de AOS’en ontwikkeld. De projectvoorstellen zijn goedgekeurd en zullen  in 2014 van start gaan. 

Het project Begeleiding beginnende docenten: in goede samenwerking met de ESoE, ULT en de AOS’en zijn twee projectvoorstellen tot stand gekomen. Deze zijn goedgekeurd en starten in 2014. Dit projectuitvoering wordt wetenschappelijk begeleid door de Rijksuniversiteit Groningen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)