Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Scholen

Het resultaat uit de reguliere bedrijfsvoering van de scholen gezamenlijk bedroeg in 2013 0,7 miljoen euro negatief en wijkt daarmee 2,9 miljoen euro (0,6%) negatief af van de begroting. Echter, door een tweetal substantiële, eerder genoemde onvoorziene ontwikkelingen is het uiteindelijke resultaat op 25,2 miljoen euro (5,1%) positief uitgekomen.

De verklaring van het 2,9 miljoen euro negatiever dan begrote resultaat uit reguliere bedrijfsvoering is op hoofdlijnen als volgt te verklaren:

  • Hogere rijksbijdrage ten bedrage van 4,7 miljoen euro (1%) door;
    • 0,5 miljoen hogere lumpsum opbrengsten door gewijzigde leerlingaantallen en bijstellingen in de lumpsum (met name compensatie gestegen werkgeverslasten). De extra lumpsum ontvangst van 18,4 miljoen euro is bovenstaand reeds verklaard.
    • 4,2 miljoen meer inzet van OCW subsidies dan begroot onder andere door hogere ontvangsten voor lerarenbeurs, leerling gebonden financiering, voortijdig schoolverlaten etc. Dit verschil is gecorrigeerd voor de vrijval van in voorgaande jaren ontvangen niet-geoormerkte OCW subsidies van 7,5 miljoen euro.hogere uitgaven voor het eigenrisicodragerschap van WW, WIA en WGA ten bedrage van 2,2 miljoen euro;
  • Hogere overige baten ad. 2,6 miljoen euro (29,8%), voornamelijk door hogere huuropbrengsten en schenkingen van opgeheven stichtingen.
  • Hoger personeelslasten ten bedragen van 6,4 miljoen euro door hogere lonen en salarissen (door het niet of op een later moment realiseren van de begrote taakstellingen en een in werkelijkheid lagere gemiddelde personeelslast dan begroot) en hogere kosten voor personeel niet in loondienst (met name door hogere uitgaven voor uitbesteed werk onderwijs en ICT).
  • Hogere afschrijvingslasten van 3,3 miljoen euro die met name worden veroorzaakt door het boekverlies van de bijstelling voor de in 2011 vastgestelde constante waarde van 1,4 miljoen euro, een investeringsverlies van 1,5 miljoen euro en een boekverlies van 0,5 miljoen euro door het verlaten van een schoolpand.
  • Hogere huisvestingslasten van 0,6 miljoen euro door meer exploitatiekosten voor gebouwen en terreinen (onder andere huurkosten en onderhoudskosten).
  • Overige meevallers ad. 0,1 miljoen euro.


pagina opties

Mijn OMO verslag (0)