Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Begroting 2014-2017

 2014 2015 2016 2017 
         
BATEN        
Rijksbijdragen 468.400 470.700 469.700 470.600 
Overige subsidies 9.100 8.800 8.500 8.500 
Collegegeld -  9.500 9.400 9.400 
Overige baten19.800 9.800 9.700 9.700 
Totale baten497.300 498.800 497.300 498.200 
         
LASTEN        
Personeelslasten406.900 407.700 405.700 405.400 
Afschrijvingen18.400 18.300 18.400 18.000 
Huisvestingslasten22.300 22.200 21.900 21.900 
Overige lasten51.100 48.700 48.700 48.500 
Totale lasten498.700 496.900 494.700 493.800 
         
SALDO BATEN EN LASTEN-1.400 1.900 2.600 4.400 
         
Financiële baten en lasten-2.500 -1.900 -1.900 -1.900 
         
SALDO FINANCIËLE BATEN EN LASTEN-2.500 -1.900 -1.900 -1.900 
         
BEGROTINGSRESULTAAT-3.900  -  700 2.500 
         
Uitgaven ten laste van bestemmingsfondsen500 300 100 100 
         
BEGROTINGSRESULTAAT GEWONE BEDRIJFSVOERING-3.400 300 800 2.600 
         
Tabel 6: Begroting 2014-2017

Resultaat

De begrotingsresultaten voor de jaren 2014-2017 zijn respectievelijk 3,4 miljoen euro negatief, 0,3 miljoen euro positief, 0,8 miljoen euro positief en 2,6 miljoen euro positief.

Omdat de incidentele meevaller aan het eind van 2013 voor eenieder dusdanig laat bekend is geworden kon hier geen rekening mee worden gehouden bij het opstellen van de begroting 2014-2017. Besloten is dat scholen in de komende jaren extra middelen kunnen inzetten voor het onderwijs. Het meerjarenbeleid van iedere school gaat hierop aangepast worden.

Verdere uitwerking van beleid is vanwege de beperkte tijd die beschikbaar was achterwege moeten blijven. De meerjarenbegroting is dan ook indicatief van aard. Onzekerheden over de komende budgetten maken het niet mogelijk om nu definitieve keuzes te maken. 

Leerlingenaantal en personeel


Grafiek 14: Verloop leerlingenaantal

 

Het aantal leerlingen kent in de komende jaren een licht dalende tendens (-/- 1,9%). Dit is in lijn met een daling van het aantal vo-leerlingen in Noord-Brabant. Tot en met 2015 zal het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs nog licht stijgen, vervolgens zal het in navolging van het primair onderwijs gaan dalen.

Gemiddeld aantal personele fte's2014 2015 2016 2017 
         
Directie 159   156   151   148  
Onderwijs ondersteunend personeel (overig) 900   873   861   853  
Overhead 1.059   1.029   1.012   1.001  
         
Onderwijzend personeel 4.059   3.968   3.893   3.840  
Onderwijs ondersteunend personeel (primair proces) 369   362   358   356  
Onderwijs proces 4.428   4.330   4.251   4.196  
         
Totaal 5.487   5.359   5.263   5.197  
         
Tabel 7: Verloop formatie

Over de begrotingsperiode (2014 tot en met 2017) blijven de baten jaarlijks ongeveer gelijk. De totale lasten dalen daarentegen met 1,0%. De autonome stijging van een aantal kosten, met name de kosten van personeel, heeft echter wel tot gevolg dat de reductie van de omvang van de formatie groter is dan verwacht zou worden op grond van de procentuele trend. Met andere woorden: om de stijging van de kosten op te vangen wordt ingegrepen in het aantal formatieplaatsen. In de begrotingsperiode daalt de formatie met ongeveer 7,0% (ten opzichte van de werkelijke cijfers 2013). Dat is substantieel.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)