Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Verslag gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Op het niveau van de vereniging is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld die instemming- en adviesbevoegdheid heeft op bovenschoolse zaken. De GMR is een belangrijke gesprekspartner van de raad van bestuur als het gaat om beleid dat voor alle OMO-scholen geldt. Eens in de circa zes weken vindt formeel overleg plaats tussen de raad van bestuur en de GMR.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de GMR bestond in 2013 uit de volgende personen:

  • Voorzitter GMR: de heer Wil van der Vliet [personeel]

  • Vicevoorzitter / technisch voorzitter GMR: mevrouw Tini Zoon [ouder]

  • Secretaris GMR: de heer Louis van Loon [personeel]

  • Vicevoorzitter: mevrouw Berdine Kamps [leerling]

Meer informatie over de GMR is terug te vinden op www.omo.nl.

Agenda van de GMR 

Deze loopt parallel met de onderwerpen op de beleidsagenda van de raad van  bestuur. De onderwerpen worden aan de GMR voorgelegd nadat deze in het CSO (collectief schoolleiders overleg) zijn besproken.

OMO MR Congres

Elk jaar organiseert de GMR in samenwerking met de raad van bestuur een congres voor alle OMO MR-en. In workshops en plenaire presentaties komen onderwerpen aan de orde van onderwijskundige aard alsmede onderwerpen op het gebied van medezeggenschap.

Communicatie met de achterban

Deze verloopt via het digitaal platform, genaamd MR Centraal. Hiermee onderhoudt de GMR contact met de MR-en alsmede met de platforms personeel, ouders en leerlingen. Daarnaast fungeert MR Centraal als elektronische werkomgeving voor de medezeggenschapsorganen van vereniging OMO.

Het personeelsplatform komt fysiek zes keer per jaar bijeen rond één of meerdere thema’s, te weten medezeggenschap, onderwijs, organisatie, personeelsbeleid en financieel beleid. De platformleden hebben de gelegenheid om te reageren naar aanleiding van conceptbeleidsstukken van de raad van bestuur. Tevens wordt dit platform gebruikt als een klankbordgroep voor de vakcentrales.

Netwerk GMR

De personeelsgeleding van de GMR participeert in een landelijke overlegorgaan [VOCL] van de GMR-en van vier grotere schoolbesturen, zijnde Limburgs Voortgezet Onderwijs, Ons Middelbaar Onderwijs, Carmel en Lucas. Hiermee treedt de personeelsgeleding in contact met vakcentrales, VO-raad, onderwijsinspectie, Ministerie van Onderwijs en leden van de vaste Kamercommissie van onderwijs.

WMS Congres

Het jaarlijkse WMS Congres, georganiseerd door de Stichting Onderwijsgeschillen, kan altijd op deelname van de OMO GMR rekenen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)